Tom Bachtell Illustration
Pablo Picasso by Tom Bachtell
The New York Times
Work by Tom Bachtell that has appeared in The New York Times.
BACK TO PORTFOLIO